Івано-Франківського краєзнавчого музею в новій редакції


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Тридцята сесія)

РІШЕННЯ

19.04.2024                            м. Івано-Франківськ                 № 897-30/2024

Про затвердження Статуту
Івано-Франківського
краєзнавчого музею
в новій редакції

 

Керуючись статтями 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 8 Закону України “Про музеї та музейну справу”, пунктом 11 частини 1 статті 15 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, враховуючи Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затверджене рішенням обласної ради від 10.06.2016 № 205-5/2016, (зі змінами), обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити Статут Івано-Франківського краєзнавчого музею в новій редакції (додається).
  2. Директору Івано-Франківського краєзнавчого музею Г. Беднарчик забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Івано-Франківського краєзнавчого музею в новій редакції.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і  постійну комісію обласної ради з питань культури, духовності та інформаційної політики (М. Гринечко).

Голова обласної ради                                                          Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 19.04.2024 № 897-30/2024

СТАТУТ
Івано-Франківського
краєзнавчого музею
(нова редакція)

 

м. Івано-Франківськ
2024


1. Загальні положення

1.1. Івано-Франківський краєзнавчий музей (далі – Музей) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
1.2. Музей створений на підставі Постанови Обласного Тимчасового управління від 02.11.1939 року. Власником Музею є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник).
1.3. Уповноваженим органом управління є Івано-Франківська обласна державна адміністрація в особі її структурного підрозділу у сфері культури (далі – Уповноважений орган управління).
1.4. Музей у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади у сфері культури, а також актами Власника, Уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

2. Найменування та юридична адреса

2.1. Повне найменування українською мовою:
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ.
2.2. Місцезнаходження: 76018, місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, будинок 4 а.

3. Мета та предмет діяльності
3.1. Музей є науково-дослідним та культурно-освітнім закладом.
3.2. Музей створений з метою комплектування, збереження, реставрації, консервації, вивчення та популяризації пам’яток матеріальної та духовної культури, природи, історії, творів образотворчого, декоративно-ужиткового, сакрального та народного мистецтва, які є складовою державної частини Музейного фонду України, вивчення та узагальнення передового досвіду музейної роботи, надання методичної допомоги музейним закладам, створеним у складі підприємств, установ, організацій, наукових консультацій з питань історії, краєзнавства, природи, мистецтва, літературознавства, заходів, спрямованих на залучення громадян до національної і світової історико-культурної спадщини, виховання громадян на принципах гуманізму, патріотизму, що сприяє духовному прогресу України.
3.3. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Музею є збереження пам’яток минулого для майбутніх поколінь.
Концепція наукової роботи Музею формується відповідно до загальнонаціональних програм розвитку культури, методичних розробок і рекомендацій центрального органу виконавчої влади у сфері культури на основі вивчення історії, природи, етнології, краєзнавства, літературознавства в Україні та краї.
3.4. Відповідно до загальних положень діяльності та профілю Музею основними напрямками діяльності Музею є:
3.4.1. Науково-дослідна робота:
– вивчення природи, процесів економічного, політичного і культурного розвитку краю з найдавніших часів до наших днів;
– вивчення художньої, історичної, наукової та пізнавальної цінності фондів Музею – основного джерела знань про край;
– проведення наукових розвідок, наукових відряджень та експедицій (комплексних, етнографічних, історичних);
– написання тематико-експозиційних планів, наукових звітів за результатами експедицій, наукових карток, каталогів, оглядів, наукових описів окремих предметів і колекцій, бібліографічних праць, монографій і статей, пов’язаних з вивченням краю, науково-методичних розробок з музеєзнавства, науково-допоміжних матеріалів;
– координація науково-дослідної роботи з іншими науковими закладами та залучення до науково-дослідної роботи, за наявності асигнувань, спеціалістів відповідно до профілю Музею.
3.4.2. Експозиційна робота:
– створення експозиції на основі найновіших досягнень науки та згідно з методичними принципами музеєзнавства;
– вирішення засобами експозиції завдань науково-освітньої та ідейно-виховної роботи. З огляду на це, експозиція Музею повинна сприяти національно-культурному відродженню, поширювати краєзнавчі знання серед відвідувачів;
– організація і проведення змінних, пересувних виставок в м. Івано-Франківську, інших містах України та за межами України;
– організація виставок колекцій з інших музеїв, галерей, приватних збірок, виставок-персоналій місцевих та зарубіжних авторів, міжнародних та комерційних виставок, аукціонів, виставок-продажів тощо;
– розробка тематичних структур, тематико-експозиційних планів і проєктів художнього оформлення експозицій.
3.4.3. Науково-освітня робота.
Основними формами науково-освітньої роботи є:
– проведення екскурсій по експозиції, виставках, фондах Музею;
– надання консультацій;
– організація лекцій згідно з тематикою Музею, гурткової роботи;
– популяризація діяльності Музею в засобах масової інформації.
Використовуючи ці форми, Музей організовує:
– зустрічі відвідувачів з видатними людьми краю, гостями;
– пересувні виставки з краєзнавчої та народознавчої тематики, а також пов’язані з пам’ятними датами;
– систему різних заходів з навчальними закладами з метою вивчення історії, природи, етнічних процесів і народного мистецтва;
– з метою популяризації своєї діяльності Музей розповсюджує афіші, плакати, листівки про зміст і час роботи Музею, тематику лекцій, запрошення на різноманітні масові заходи, видає каталоги і буклети.
3.4.4. Комплектування, облік та охорона фондів.
З метою всестороннього вивчення краю і створення експозицій Музей здійснює:
– наукове комплектування фондів, організовуючи постійне збирання матеріалів та музейних предметів серед населення, встановлюючи зв’язки з краєзнавцями, органами місцевого самоврядування, керівниками установ, підприємств, організацій тощо. Необхідні музейні предмети приймаються як дарунок або закуповуються через закупівельну комісію;
– оформлення облікової документації відповідно до чинного законодавства.
Всі експонати, які знаходяться під охороною Музею, складають його основний фонд, який входить до складу державної частини Музейного фонду України. Крім основного, в Музеї зберігаються також музейні предмети науково-допоміжного фонду. Музей забезпечує зберігання музейних фондів і створює умови для їх широкого використання. З цією метою він здійснює:
– облік фондів згідно з діючими положеннями та інструкціями;
– розміщення фондів у спеціально обладнаних приміщеннях з обов’язковим дотриманням існуючих правил;
– профілактичні заходи для забезпечення збереження пам’яток, які потребують реставрації;
– заходи, які полегшують ознайомлення з фондами і сприяють введенню їх у науковий обіг;
– відкрите збереження фондів, проведення спеціальних занять та надання консультацій стосовно матеріалів фондів, складання довідкових картотек, каталогів.
3.4.5. Видавнича діяльність:
– підготовка та видання наукових досліджень статей, монографій, збірників;
– друкування путівників, каталогів, оглядів фондів, “Наукових записок”;
– випуск інформаційних матеріалів, які сприяють популяризації Музею (програми роботи зі школами, професійно-технічними та вищими навчальними закладами, друкування афіш, плакатів, листівок, запрошень, виступів у періодичній пресі, на телебаченні, радіо, в мережі Інтернет).
3.4.6. Забезпечення діяльності наукової бібліотеки:
– комплектування історичною та краєзнавчою, науковою, науково-методичною та науково-популярною літературою відповідно до профілю Музею;
– опрацювання книжкового фонду згідно з бібліотечними вимогами.
3.4.7. Забезпечення діяльності наукового архіву Музею.
У процесі діяльності Музею формується його науковий архів, основними функціями якого є:
– зберігання планів роботи, звітів про роботу, протоколів засідань науково-методичних рад, звітів про експедиції і наукові відрядження, рукописів науково-дослідних робіт, неопублікованих матеріалів наукових конференцій, рукописів статей “Наукових записок”, макетів “Наукових записок”;
– структурні і тематико-експозиційні плани експозицій і виставок, розробки допоміжних матеріалів, проєктів та ескізів художнього оформлення експозицій;
– зберігання методичних розробок екскурсій, тез і текстів лекцій, заповнених книг відгуків, матеріалів, які мають наукову і методичну цінність, тощо;
– ведення фототеки, кіно-, фото-, відео-, аудіодокументів з різних питань діяльності Музею;
– формування особистих фондів громадських та політичних діячів, видатних краєзнавців, письменників, поетів, майстрів декоративно-ужиткового та народного мистецтва, наукових працівників Музею.
3.5. Усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Музеєм лише після їх отримання.

4. Юридичний статус

4.1. Музей є юридичною особою.
4.2. Музей є неприбутковою організацією.
4.3. Музей користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління згідно з укладеним Договором, власним майном – відповідно до вимог законодавства та Статуту.
4.4. Музей здійснює діяльність в межах положень, передбачених Статутом та чинним законодавством.
4.5. Для здійснення діяльності Музей залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
4.6. Музей має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
4.7. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Музею, а Музей не відповідає за зобов’язаннями держави, Власника та Уповноваженого органу управління.
4.8. Музей має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справах, що розглядаються в судах України, міжнародних та третейських судах.
4.9. До компетенції Власника належить:
– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Музею;
– прийняття рішення про призначення за результатами конкурсу на посаду та звільнення з посади директора Музею у встановленому законодавством порядку;
– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;
– заслуховування звітів директора про роботу;
– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб;
– прийняття рішення про надання балансоутримувачу згоди на проведення будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації чи капітального ремонту майна.
4.10. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:
– розроблення стратегії розвитку Музею;
– затвердження річних фінансових планів на середньострокову перспективу (3-5 років);
– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;
– забезпечення проведення інвентаризації майна Музею;
– затвердження штатного розпису, кошторису Музею;
– ініціювання призначення на посаду і звільнення з посади директора Музею;
– забезпечення проведення конкурсу на заміщення посади директора Музею у порядку, встановленому чинним законодавством;
– призначення на посаду (звільнення з посади) виконувача обов’язків директора Музею до часу розгляду цього питання на пленарному засіданні обласної ради;
– звільнення з посади директора Музею за власним бажанням та у зв’язку із закінченням терміну дії контракту;
– право розробляти та пропонувати для внесення на розгляд сесії обласної ради питання про створення, реорганізацію і ліквідацію Музею, проєкт Статуту Музею та здійснювати контроль за його дотриманням;
– право розробляти та пропонувати для внесення на розгляд сесії обласної ради питання щодо прийняття рішення про надання балансоутримувачу згоди на проведення будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації чи капітального ремонту майна.

5. Права та обов’язки

5.1. Музей має право:
5.1.1. Звертатися у передбаченому законодавством порядку до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Музей завдань та статутних обов’язків.
5.1.2. Укладати договори з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами, відповідно до законодавства України.
5.1.3. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства України.
5.1.4. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонти основних фондів у визначеному законодавством порядку та за згодою Власника.
5.1.5. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством України порядку.
5.1.6. Одержувати безповоротну допомогу юридичних і фізичних осіб.
5.1.7. Рекламувати свою діяльність через засоби масової інформації та іншими способами.
5.1.8. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству України.
5.2. Музей зобов’язаний:
5.2.1. Здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України.
5.2.2. Забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, дотримуватися вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо.
5.2.3. Вживати заходи для вдосконалення механізмів оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і за загальними підсумками роботи Музею.
5.2.4. Забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками Музею.
5.2.5. Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
5.2.6. Здійснювати бухгалтерський і податковий облік, складати та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з чинним законодавством.
5.2.7. Проводити інвентаризацію належного йому майна, коштів і фінансових зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством України.

6. Управління

6.1. Управління Музеєм здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління (в межах делегованих обласною радою повноважень) та участі в управлінні трудового колективу.
6.2. Поточне керівництво діяльністю Музею здійснює директор, який призначається на посаду за результатами конкурсу на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту строком на 5 років. Права, обов’язки і відповідальність директора Музею, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
6.3. Директора Музею може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства. У такому випадку Уповноважений орган управління приймає рішення про покладання обов’язків директора на іншу особу.
На час тимчасової відсутності директора Музею його обов’язки покладаються на заступника директора.
6.4. Власник в межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Музею.
6.5. Директор Музею:
6.5.1. Діє без довіреності від імені Музею, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Музею і вирішує питання діяльності Музею у межах та у визначеному законодавством і Статутом порядку.
6.5.2. Розпоряджається коштами і майном відповідно до законодавства та цього Статуту.
6.5.3. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків у встановленому порядку.
6.5.4. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх структурних підрозділів та працівників Музею.
6.5.5. Подає пропозиції до проєкту Статуту Музею та проєктів змін до нього.
6.5.6. Призначає та звільняє своїх заступників, завідувачів філій, відділів та інших керівників структурних підрозділів, інших працівників та розподіляє між ними обов’язки.
6.5.7. Затверджує положення про структурні підрозділи Музею за поданням керівників цих підрозділів.
6.5.8. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.
6.5.9. Укладає колективний договір з працівниками.
6.5.10. Вирішує інші питання діяльності Музею відповідно до законодавства.
6.6. Директор Музею, його заступники та керівники структурних підрозділів є офіційними представниками Музею, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси Музею в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.
6.7. Директор Музею, його заступники та керівники структурних підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють оперативне керівництво Музеєм та його підрозділами.
6.8. Директор Музею та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку, фінансової, статистичної та іншої звітності у встановленому законодавством порядку.

7. Структура

Структурними підрозділами Музею є відокремлені відділи та філії:
– Літературно-меморіальний музей Івана Франка
(присілок Москалівка, 40, с. Криворівня Верховинського району);
– Літературно-меморіальний музей Леся Мартовича
(вул. Шевченка, 70, с. Торговиця Коломийського району);
– Літературний музей Прикарпаття
(вул. Б. Лепкого, 27, м. Івано-Франківськ);
– Музей М. Грушевського
(присілок Усті-1, 4, с. Криворівня Верховинського району);
– Музей “Хата-гражда Параски Харук”
(присілок Заріччя, 44, с. Криворівня Верховинського району);
– Історико-краєзнавчий музей О. Довбуша
(вул. Незалежності, 9, селище Печеніжин Коломийського району);
– Історико-краєзнавчий Музей “Гуцульщина”
(вул. І. Франка, 5а, селище Верховина).

8. Майно та фінансування

8.1. Майно Музею становлять основні засоби, грошові кошти, необоротні та оборотні активи, нематеріальні активи, цінні папери, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Музею.
8.2. Майно Музею, яке передане на праві оперативного управління, залишається у власності Власника. Здійснюючи право оперативного управління, Музей користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства та Договору.
Усі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (користування, оренда, сервітути), що знаходиться у фактичному користуванні Музею, вирішуються виключно Власником.
8.3. Джерелами формування майна Музею є:
8.3.1. Кошти місцевого бюджету.
8.3.2. Надходження від надання платних послуг, перелік яких затверджений відповідною постановою Кабінету Міністрів України.
8.3.3. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.
8.3.4. Інші джерела, не заборонені законодавством України.
8.4. Музей має право:
– передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, у тому числі філіями та відділами, у порядку, визначеному чинним законодавством України;
– за погодженням з Власником реалізувати (списати) застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази Музею у визначеному законодавством України порядку.
8.5. Фінансування Музею:
8.5.1. Фінансування діяльності Музею здійснюється у встановленому порядку за рахунок коштів місцевого бюджету згідно з кошторисом, затвердженим Уповноваженим органом управління відповідно до бюджету, прийнятого обласною радою, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.
8.5.2. Доходи (прибутки) та майно або їх частини не підлягають розподілу серед Власника, працівників Музею (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), Уповноваженого органу управління та інших пов’язаних з ними осіб.
Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Музею, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
8.5.3. Перевірка та ревізія порядку використання майна, фінансової та іншої діяльності Музею здійснюється відповідним органом та Уповноваженим органом управління у визначеному законодавством України порядку.
8.6. Музей самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та іншу звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Музею, у визначеному законодавством України порядку.

9. Повноваження трудового колективу

9.1. Працівники Музею мають право брати участь в управлінні Музеєм через загальні збори колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Музею, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.
Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Музею відповідно до законодавства.
Музей зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.
9.2. Трудовий колектив Музею складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника із Музеєм.
9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Музеєм, не може обиратися директор. Повноваження цих органів визначаються законодавством.
9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Музею регулюються колективним договором.
9.5. Право укладання колективного договору від імені Власника надається директору Музею, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.
Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.
9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Музею та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Музею є кошти місцевого бюджету.
Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.
9.8. Оплата праці працівників Музею здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Музеєм після виконання зобов’язань щодо оплати праці.
9.9. Працівники Музею провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно із законодавством України.

10. Припинення діяльності

10.1. Припинення діяльності Музею здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду.
10.2. У разі реорганізації Музею вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.
10.3. Ліквідація Музею здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником, або за рішенням суду.
10.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Музею.
10.5. У разі припинення діяльності Музею порядок подальшого використання його музейних зібрань визначає Власник за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері культури.
10.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Музеєм. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Музею (крім переданого в оперативне управління, яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає проміжний ліквідаційний баланс та ліквідаційний баланс, подає його Уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Музею, що ліквідується.
10.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства України.
10.8. У разі припинення Музею (в результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
10.9. Музей є таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення його як юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]