Про затвердження у новій редакції Статуту Прикарпатського військово- спортивного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Одинадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 09.12.2016. № 363-11/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження у новій редакції
Статуту Прикарпатського військово-
спортивного ліцею-інтернату
Івано-Франківської обласної ради

     Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778 “Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад”, від 28.04.1999 р. № 717 “Про положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою” обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити нову редакцію Статуту Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради (додається).
  2. Директору Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту закладу та у місячний термін надати обласній раді його копію.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійні комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий), з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

Голова обласної ради                                                                Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 09.12.2016. № 363-11/2016

 

СТАТУТ
ПРИКАРПАТСЬКОГО ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНОГО
ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

(нова редакція)

 

  

 

м. Івано – Франківськ
2016 р.


І. Загальні положення

1.1. Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат створений відповідно до розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 10.10.1995 року “Про відкриття військово-спортивного ліцею в смт. Богородчани”.

Рішенням сесії Івано-Франківської обласної ради від 04.06.2004.
№ 401-11/2004 для розміщення Прикарпатського військово-спортивного ліцею передано майновий комплекс військового містечка у м. Надвірній, вул. Сірика, 1 а.

Відповідно до наказу начальника Управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 14.08.2009 року № 396 Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат з 25.08.2009 року переведено з смт. Богородчани у м. Надвірну.

1.2. Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради (далі – ліцей-інтернат) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальним закладом).

1.3. Власником ліцею-інтернату є Івано-Франківська обласна рада (далі – Власник).

1.4.Уповноваженим органом управління є структурний підрозділ в сфері освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).

1.5. Засновниками ліцею-інтернату є юридичні особи: Івано-Франківська обласна рада та благочинний культурно-освітній фонд ім. Патріарха Йосипа Сліпого, які уклали Установчий договір про заснування ліцею 14 лютого 1996 року.

1.6. Ліцей-інтернат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Постановою Кабінету Міністрів України № 717 від 28 квітня 1999 року ”Про Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою”, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та цим Статутом.

II. Найменування та місцезнаходження

2.1. Повна назва навчального закладу українською мовою – Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради.

2.2. Юридична адреса: 78405, Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул. Сірика, 1 a.

III. Юридичний статус ліцею-інтернату

3.1. Ліцей-інтернат є юридичною особою.

3.2. Ліцей-інтернат є неприбутковим закладом.

3.3. Ліцей-інтернат користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління згідно з укладеним договором.

3.4. Ліцей-інтернат здійснює діяльність у межах положень, передбачених Статутом.

3.5. Для здійснення діяльності ліцей-інтернат залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

3.6. Ліцей-інтернат має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами, інші реквізити. Має право бути особою, що бере участь у справі, яка розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

Фінансування ліцею-інтернату здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та обласного бюджету.

3.7. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями ліцею-інтернату, а ліцей-інтернат не відповідає за зобов’язаннями Держави, Власника та Уповноваженого органу управління.

3.8. Ліцей-інтернат відповідає за кошти, які є в його розпорядженні. На майно ліцею-інтернату не може бути накладено стягнення інакше, ніж у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.9. Ліцей-інтернат у встановленому порядку встановлює контакти щодо виставкової, науково-дослідної, науково-освітньої та іншої діяльності.

3.10. Ліцей-інтернат самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності ліцею-інтернату у визначеному законодавством порядку.

3.11. Керівництво ліцею-інтернату несе відповідальність перед Уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

3.12. До компетенції Власника належить:

– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію ліцею-інтернату;

– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

– заслуховування звітів директора ліцею-інтернату про роботу;

– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб;

– створення філій ліцею-інтернату без надання їм статусу юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.13. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

– затвердження річних фінансових та інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3-5 років);

– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;

– забезпечення проведення щорічних аудиторських перевірок;

– забезпечення проведення інвентаризації майна ліцею-інтернату;

– затвердження штатного розпису;

– право розробляти та пропонувати для внесення на розгляд сесії обласної ради питання про реорганізацію і ліквідацію ліцею-інтернату, затвердження проекту Статуту ліцею-інтернату та здійснення контролю за його дотриманням.

3.14. Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат – навчальний заклад ІІ-ІІІ ступеня з профільним навчанням та допрофесійною підготовкою.

3.15. Головною метою ліцею є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

3.16. Головними завданнями ліцею-інтернату є :

– виховання громадянина України;

– виховання шанобливого ставлення до родини, народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

– формування особистості ліцеїста, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

– виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

– забезпечення набуття ліцеїстами знань та навичок з військової та фізичної підготовки для успішного продовження навчання у вищих навчальних закладах єдиної системи військової освіти;

– виховання у ліцеїстів високих моральних якостей, дисциплінованості, любові до військової служби та професії офіцера на основі військово-професійної орієнтації;

– підготовка фізично здорових, вольових осіб, здатних переносити труднощі військової служби.

3.17. Ліцей несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

– реалізацію завдань, визначених Законом України “Про освіту”;

– безпечні умови освітньої діяльності;

– дотримання державних стандартів освіти;

– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

– дотримання фінансової дисципліни.

3.18. Мовою навчання у ліцеї є українська, запроваджено поглиблене вивчення предметів Захисту Вітчизни та фізичної культури.

Ліцей-інтернат має право:

– проходити у встановленому порядку державну атестацію;

– визначати варіативну частину робочого навчального плану;

– спільно з вищими навчальними закладами, Інститутом інноваційних освітніх технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Івано-Франківським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

– організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів, у тому числі на базі вітчизняних та зарубіжних науково-методичних центрів;

– використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

– отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб, додаткових джерел фінансування: доходи від наданих платних послуг, благодійні внески, інші надходження, не заборонені законодавством;

– розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних, культурних підрозділів для впровадження спортивної діяльності; ліцей може мати власну або орендовану спортивну базу, стаціонарні або тимчасові спортивно-оздоровчі табори, користуватися спорудами, базами, спортивних товариств та інших організацій на договірній основі;

– здійснювати самостійно видавничу діяльність (випуск власної газети, навчальної та науково-методичної літератури, експрес – інформації тощо);

– брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів та проведенні науково-дослідної, експериментальної пошукової роботи;

– за рахунок кошторисних призначень та позабюджетних коштів здійснювати відрядження вихованців та спеціалістів ліцею для участі у спортивних змаганнях;

– встановлювати власну символіку і атрибутику: емблему, прапор та інші;

– встановлювати форму одягу для ліцеїстів та персоналу;

– ліцей може користуватися іншими правами, визначеними чинним законодавством.

Взаємовідносини ліцею-інтернату з юридичними й фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

IV. Організація навчально-виховного процесу

4.1. Організація навчально-виховного процесу у ліцеї здійснюється на підставі чинного законодавства України, наказів і розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України, уповноваженого органу управління.

Ліцей-інтернат планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного плану розвитку ліцею і плану роботи на рік.

У перспективному плані розвитку ліцею-інтернату відображаються найголовніші питання, визначаються перспективи розвитку ліцею-інтернату, як правило, на п’ять років.

Перспективний план розвитку й план роботи на рік затверджуються педагогічною радою ліцею-інтернату.

4.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план.

Робочий навчальний план щороку затверджується Уповноваженим органом управління. У вигляді додатків до робочого навчального плану у ліцеї розробляються такі документи:

– структура навчального року;

– фактична мережа класів;

– плани факультативних занять, гуртків;

– режим роботи.

4.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники ліцею самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що дозволяють забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти понад обсяг, визначені державним стандартом для повної загальної середньої освіти.

Ліцей-інтернат здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання із проживанням учнів у ліцеї-інтернаті.

4.4. Щоденна кількість і послідовність навчальних, навчально-тренувальних занять визначається розкладом уроків, що складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, затверджується директором ліцею, погоджується відповідним органом державної санітарно-епідеміологічної служби.

4.5. Порядок організації навчального процесу, форми навчання та контролю за набуттям знань, умінь і навичок, порядок проведення державної підсумкової атестації ліцеїстів, терміни початку і закінчення навчального року та тривалість канікул встановлюються ліцеєм відповідно до законодавства та нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України. Структура навчального року затверджується Уповноваженим органом управління.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у восьмих класах після навчальної практики, у десятих класах – після військово-польових зборів, у випускних класах – після завершення державної підсумкової атестації.

Навчальний процес здійснюється за семестровою системою навчання.

Тривалість канікул визначається структурою навчального року, загальний обсяг яких становить не менше 30 календарних днів.

Тривалість уроків у ліцеї-інтернаті становить 45 хвилин. При кількості годин з предмета навчання, більше однієї на тиждень, заняття можуть проводитися парами.

Тривалість перерви між уроками встановлюється згідно із розпорядком дня, затвердженого директором ліцею-інтернату.

У другій половині дня проводиться самопідготовка ліцеїстів до занять під керівництвом вихователів.

4.6. Переведення ліцеїстів до наступного класу здійснюється у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

Ліцеїсти, які мають за підсумками семестрового або річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні (1,2,3 бали) можуть бути за рішенням педагогічної ради та згідно з наказом директора відраховані з ліцею незалежно від того, в якому класі вони навчаються.

Про можливі відрахування батьки учня (особи, які їх замінюють) повинні бути поінформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк, до можливого відрахування, письмово повідомляється орган управління освітою за місцем проживання ліцеїста.

Рішення про відрахування із ліцею-інтернату дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймаються за згодою органів опіки та піклування. За сприяння уповноваженого органу управління такі діти переводяться до іншого навчального закладу.

Питання відрахування з ліцею-інтернату за недисциплінованість або за низькі моральні якості вирішується педагогічною радою та відповідним наказом директора ліцею-інтернату незалежно від терміну навчання ліцеїста. До таких дисциплінарних проступків відносяться :

а) наруга над державною символікою;

б) безпідставний систематичний пропуск занять;

в) крадіжки, руйнування ліцейного майна;

г) самовільне залишення території ліцею;

д) вживання спиртних напоїв, наркотичних, токсичних речовин;

е) нестатутні відносини.

4.7. На основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти у ліцеї встановлюється загальна кількість ліцеїстів – 360.

Набір на навчання у ліцей здійснюється після закінчення 7-го (9-го) класу загальноосвітньої школи на конкурсній основі, після вступних випробувань з української мови (диктант), математики (письмово), оцінки рівня фізичного розвитку дитини, обов’язкового проходження поглибленого медичного огляду та професійно-психологічного обстеження.

Зарахування до ліцею здійснюється згідно з наказом директора на підставі рішень приймальної комісії.

Після закінчення І семестру навчального року може здійснюватись добір учнів на вакантні місця, з числа бажаючих, при умові успішного проходження випробувань, зазначених вище.

Поза конкурсом, за умови позитивного складання вступних випробувань (не нижче 4 балів), зараховуються діти-сироти та діти, які залишилися без опіки (піклування) батьків, а також діти, у яких один з батьків-військовослужбовців загинув при виконанні службових обов’язків.

4.8. Військово-патріотичне виховання ліцеїстів здійснюється у процесі виконання ними розпорядку дня, участі у військових ритуалах, в процесі навчальних занять, позакласної роботи, шляхом ознайомлення з традиціями українського народу, життям та бойовим навчання Збройних Сил України, а також під час набуття ліцеїстами теоретичних знань та практичних навичок з предмета “Захист Вітчизни”. При цьому враховується необхідність підготовки ліцеїстів до прийняття військової присяги та виконання статутів Збройних Сил.

Під час навчання ліцеїсти можуть залучатися до самообслуговування, різних видів іншої суспільно-корисної праці з урахуванням віку і фізичних можливостей за умови дотримання норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я.

4.9. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, в ліцеї-інтернаті проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні і позаліцейні заняття та заходи, передбачені розкладом, самостійна робота за індивідуальними планами, участь у змаганнях, централізовані навчально-тренувальні збори, робота в спортивно-оздоровчих таборах, навчання в польових навчальних таборах, що спрямовується на задоволення інтересів ліцеїстів, їх виховання та розвиток.

4.10. Відволікання ліцеїстів від навчальних занять на інші види діяльності забороняються (крім випадків, передбачених законодавством України).

4.11. У ліцеї-інтернаті діє система оцінювання навчальних досягнень, яка встановлена Міністерством освіти і науки України. В балах виставляється поточна оцінка, тематична, семестрова, річна, скоригована, оцінка за державну підсумкову атестацію, інші види навчальної діяльності.

За результатами навчання ліцеїстам (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4.12. Прийом ліцеїстів здійснюється згідно з правилами вступу до ліцею, які погоджуються Уповноваженим органом управління.

V. Учасники навчально-виховного процесу

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу є:

– ліцеїсти;

– педагогічні працівники;

– адміністрація, навчально-технічний персонал, інші спеціалісти ліцею;

– батьки (особи, які їх замінюють);

– представники підприємств, установ, громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

5.2. Ліцеїсти мають право:

– обирати індивідуальні програми, позакласні заняття;

– користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, оздоровчою базою закладу;

– на доступ до інформації з усіх галузей знань;

– брати участь у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах, гуртках, групах за інтересами;

– брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

– брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля ліцеїстів;

– на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного й фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

– на забезпечені і нешкідливі умови навчання та праці.

5.3. Ліцеїсти зобов’язані:

– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

– дотримуватися Статуту ліцею, правил внутрішнього ліцейного розпорядку;

– бережливо ставитися до майна закладу;

– дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

– брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

– дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд.

5.4. Педагогічним працівником ліцею-інтернату повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Відповідно до п.23 Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.1999 р. № 717 на посади вихователів можуть призначатися офіцери запасу, які мають вищу освіту та досвід служби на офіцерських посадах не менше чотирьох років.

Призначення на посаду й звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

5.5. Педагогічні працівники мають право на:

– захист професійної честі, гідності;

– участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

– проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів;

– вільний вибір форм, методів, засобів навчання, позачергову атестацію та отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

– підвищення кваліфікації, перепідготовку;

– самостійний вибір форм, методів, засобів навчально-виховної і виховної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

– виявлення педагогічної ініціативи;

– участь у роботі органів громадського самоврядування ліцею-інтернату;

– матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до діючого законодавства;

– моральні й матеріальні заохочення відповідно до трудового внеску.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

5.6. Педагогічні працівники зобов’язані:

– виконувати Статут ліцею-інтернату, правила і режим внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту або трудового договору;

– забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;

– настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі. Виховувати повагу до батьків, духовних, історичних цінностей України, до державного соціального устрою, бережливого ставлення до навколишнього середовища;

– дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність ліцеїста;

– виконувати розпорядження адміністрації ліцею-інтернату, Уповноваженого органу управління;

– сприяти зростанню іміджу ліцею-інтернату;

– захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, інших шкідливих речовин;

– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

– брати участь у роботі педагогічної ради, різних загальних і групових форм методичної роботи.

5.7. У ліцеї-інтернаті обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

5.8. Педагогічні працівники, які порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку ліцею-інтернату, умови Колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом ліцею-інтернату, не виконують посадових інструкцій або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

5.9. Батьки ліцеїстів (особи, які їх замінюють) є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їх дітей до ліцею.

Батьки ліцеїстів мають право:

– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування ліцею;

– звертатися до органів державного управління з питань навчання, виховання дітей;

– брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та вдосконаленні і поповненні матеріально-технічної бази ліцею;

– захищати у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей.

5.10. Батьки (особи, які їх замінюють) зобов’язані:

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

– поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної мов, культури, сім’ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів, виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

5.11. У навчально-виховному процесі ліцею-інтернату можуть брати участь представники:

– особового складу військових частин;

– правоохоронних органів;

– інших організацій та підприємств на підставі укладених договорів, в межах, визначених чинним законодавством і Статутом ліцею-інтернату.

5.12. Представники громадськості зобов’язані:

– дотримуватися Статуту ліцею-інтернату;

– виконувати рішення органів громадського самоврядування, накази та розпорядження адміністрації;

– дотримуватися педагогічної етики та моралі;

– захищати ліцеїстів від різних форм фізичного та психічного впливу, перешкоджати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, інших шкідливих речовин.

5.13. За успіхи у навчанні для учасників навчально-виховного процесу адміністрацією ліцею-інтернату встановлюються різні форми моральних та матеріальних заохочень.

5.14. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення Статуту ліцею-інтернату, інших керівних документів на них можуть накладатися дисциплінарні стягнення, встановлені чинним законодавством та правилами внутрішнього розпорядку.

VI. Управління ліцеєм-інтернатом

6.1. Безпосереднє керівництво ліцеєм-інтернатом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше п’яти років та досвід військової служби не менше десяти років.

Директор ліцею-інтернату призначається і звільняється з посади Уповноваженим органом управління за попереднім погодженням з обласною радою та обласною державною адміністрацією.

Призначення та звільнення заступників директора здійснюється Уповноваженим органом управління за поданням директора ліцею-інтернату з дотриманням чинного законодавства.

6.2. Рішенням Івано-Франківської обласної ради від 20.07.2000.
№ 329-15/2000 з метою підтримання зв’язку із засновниками і керівництва стратегічним спрямуванням діяльності ліцею-інтернату утворена наглядова рада ліцею-інтернату.

Голова наглядової ради ліцею-інтернату – голова благочинного культурно-освітнього фонду імені Патріарха Йосипа Сліпого.

6.3. Головні завдання діяльності наглядової ради:

– визначає стратегічні напрямки діяльності ліцею-інтернату, його виховне та ідеологічне спрямування;

– забезпечує зв’язок військово-спортивного ліцею-інтернату із засновниками та іншими державними і недержавними структурами й організаціями;

– організовує для кращого функціонування ліцею-інтернату позабюджетну спонсорську допомогу та визначає порядок її використання;

– активізує і надає допомогу в організації науково-дослідної та науково-практичної діяльності: організовує науково-практичні конференції, лекції-семінари для підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, поліпшення навчально-виховного процесу, сприяє індивідуально-науковій роботі вчителів та вихователів ліцею-інтернату;

– проводить роботу щодо покращення культурно-виховного процесу в ліцеї-інтернаті, надає допомогу в організації екскурсій, концертів та інших масових заходів;

– подає пропозиції щодо формування кадрового складу ліцею-інтернату, здійснює контроль за виконанням функціональних обов’язків персоналу та дотриманням етично-моральних норм поведінки;

– контролює використання позабюджетних спонсорських коштів;

– члени наглядової ради мають право голосу на педагогічних радах ліцею-інтернату;

– рішення наглядової ради, прийняте в межах її компетенції, є обов’язковим для виконання дирекцією ліцею-інтернату;

– щороку звітує перед засновниками про свою діяльність.

6.4. Вищим органом ліцейного громадського самоврядування є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше двох третин працівників ліцею-інтернату. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх працівників.

Право скликати збори мають голова ради ліцею-інтернату, учасники загальних зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор ліцею-інтернату, Власник, Уповноважений орган управління.

Загальні збори:

– вибирають раду ліцею-інтернату, встановлюють термін її повноважень;

– заслуховують звіт директора й голови ради ліцею-інтернату;

– розглядають питання навчально-виховної, виховної, методичної, фінансової, господарської діяльності ліцею-інтернату;

– затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного й виховного процесів, фінансової та господарської роботи;

– розглядають інші найважливіші напрями діяльності ліцею-інтернату.

6.5. У період між загальними зборами діє рада ліцею-інтернату.

6.5.1. Метою діяльності ради ліцею-інтернату є:

– сприяння демократизації й гуманізації навчально-виховного процесу;

– об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку ліцею-інтернату та вдосконалення навчально-виховного процесу;

– формування позитивного іміджу й демократичного стилю управління ліцею-інтернату та розширення колегіальних форм роботи;

– підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

6.5.2. Основними завданнями ради ліцею-інтернату є:

– підвищення ефективності навчально-виховного, виховного процесів у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

– визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку ліцею-інтернату та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчального й виховного процесів;

– формування навичок здорового способу життя;

– створення належного психологічного клімату в ліцеї-інтернаті;

– сприяння духовному, фізичному розвитку ліцеїстів та набуття ними соціального досвіду;

– підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання, виховання, утримання ліцеїстів, творчих пошуків і експериментальної та пошукової роботи педагогів;

– сприяння організації дозвілля та оздоровлення ліцеїстів;

– підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов та удосконалення процесу навчання й виховання ліцеїстів;

– стимулювання морального й матеріального заохочення ліцеїстів;

– зміцнення партнерських зв’язків між сім’ями ліцеїстів та ліцеєм-інтернатом з метою забезпечення єдності навчально-виховного й виховного процесів.

6.5.3. До ради ліцею-інтернату обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, батьків та ліцеїстів. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами ліцею-інтернату.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.

6.5.4. Рада ліцею-інтернату діє на засадах:

– пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

– дотримання вимог діючого законодавства України;

– колегіальності ухвалення рішень;

– добровільності та рівноправності членства;

– гласності.

Рада працює за планом роботи, що складається на навчальний рік і затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора ліцею-інтернату, Власника, Уповноваженого органу управління, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать діючому законодавству та Статуту ліцею-інтернату, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють та громадськості.

У разі незгоди адміністрації ліцею-інтернату з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів ліцейного громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету ліцею-інтернату.

6.5.5. Очолює раду ліцею-інтернату голова, який обирається із складу ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада створює постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності ліцею-інтернату, пов’язаної з організацією навчально-виховного, виховного процесів, фінансової, господарської діяльності, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

6.5.6. Рада ліцею-інтернату:

– організовує виконання рішень загальних зборів;

– спільно з адміністрацією розглядає й погоджує перспективний план роботи та план роботи ліцею-інтернату на рік і здійснює контроль за його виконанням;

– разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту ліцею-інтернату, Правил внутрішнього розпорядку ліцею-інтернату;

– сприяє формуванню мережі класів, обґрунтовуючи її доцільність в Уповноважений орган управління;

– заслуховує звіт голови ради, інформацію директора, його заступників, головного бухгалтера, інженера з охорони праці з питань навчально-виховної, виховної, фінансово-господарської, господарської діяльності, стану охорони праці;

– бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям та вихователям, іншим педагогічним працівникам;

– виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо покращення організації виховної роботи з ліцеїстами;

– виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

– вносить на розгляд педагогічної ради та Уповноваженого органу управління пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

– залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з ліцеїстами;

– розглядає питання сімейного виховання;

– бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов ліцеїстів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

– сприяє педагогічному всеобучу батьків;

– сприяє поповненню бібліотечного фонду й передплаті періодичних видань;

– розглядає питання про продовження навчання й працевлаштування випускників;

– організовує громадський контроль за харчуванням, медичним обслуговуванням ліцеїстів та їх утриманням;

– розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи ліцею-інтернату.

6.6. Директор ліцею-інтернату:

– здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового й кваліфікаційного рівня працівників;

– організовує, координує діяльність педагогічних та інших працівників;

– відповідає за реалізацію державного стандарту загальної середньої освіти для дітей, забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок ліцеїстів, рівнем вихованості;

– діє від імені ліцею-інтернату, укладає договори з юридичними та фізичними особами, представляє ліцей-інтернат в усіх органах державної влади, установах і громадських організаціях тощо;

– створює необхідні умови для участі ліцеїстів у позакласній та позашкільній роботі;

– забезпечує дотримання вимог безпечної життєдіяльності, охорони здоров’я, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм, техніки безпеки;

– вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя, запобігання вживанню ліцеїстами алкоголю, наркотиків, інших шкідливих звичок;

– забезпечує права ліцеїстів та захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

– залучає діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій, військових частин, правоохоронних органів до навчально-виховного процесу, участі в учнівських об’єднаннях за інтересами;

– розпоряджається у встановленому законодавством порядку майном і коштами ліцею-інтернату;

– контролює дотримання тижневого розпорядку роботи ліцею-інтернату, організацію харчування й медичного обслуговування ліцеїстів;

– видає у межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання;

– щороку звітує про свою роботу перед працівниками ліцею на загальних зборах колективу, перед батьками й громадськістю на загальноліцейних батьківських зборах.

6.7. На час відсутності директора поточне керівництво здійснює його заступник.

6.8. Обсяг педагогічного навантаження визначається директором ліцею-інтернату на підставі законодавства.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням діючого законодавства про працю.

6.9. У ліцеї-інтернаті створюється постійно діючий колегіальний орган управління ліцеєм-інтернатом – педагогічна рада, яку очолює директор.

Робота педагогічної ради організовується відповідно до потреб ліцею-інтернату. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік.

До складу педагогічної ради входять педагогічні працівники, бібліотекар.

У засіданнях педагогічної ради можуть брати участь із дорадчим голосом представники органів управління освітою, підприємств, установ, організацій, батьки (або особи, що їх замінюють).

6.10. Педагогічна рада розглядає питання:

– удосконалення й методичного забезпечення навчально-виховного та виховного процесів, планування та режиму роботи ліцею-інтернату;

– переведення ліцеїстів до наступних класів і їх випуск, видачі документів про освіту;

– підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки й передового педагогічного досвіду;

– морального й матеріального заохочення ліцеїстів та працівників ліцею-інтернату.

6.11. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб ліцею-інтернату.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного й виховного процесів.

6.12. У ліцеї-інтернаті можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до діючого законодавства України.

VII. Матеріально-технічна база

7.1. Матеріально-технічна база ліцею-інтернату включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в балансі ліцею-інтернату.

7.2. Майно ліцею-інтернату є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і належить йому на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, ліцей-інтернат користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства та Договору, укладеного з управлінням об’єктами спільної власності територіальних громад області.

7.3. Ліцей-інтернат відповідно до діючого законодавства користується землею, іншими природними ресурсами й несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

7.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ліцею-інтернату проводиться лише у випадках, передбачених діючим законодавством. Збитки, завдані внаслідок порушення майнових прав іншими юридичними й фізичними особами, відшкодовуються відповідно до діючого законодавства.

7.5. Ліцей-інтернат самостійно використовує бюджетні та позабюджетні кошти, відповідно до єдиного кошторису доходів і видатків, затвердженого в установленому порядку.

VIII. Фінансово-господарська діяльність

8.1.Фінансово-господарська діяльність ліцею-інтернату здійснюється на основі її кошторису.

8.2. Джерелами формування кошторису ліцею-інтернату є:

– кошти освітньої субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетам та обласного бюджету;

– кошти фізичних, юридичних осіб;

– кошти, отримані за надання платних послуг, відповідно до чинного законодавства;

– доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

– інші надходження, не заборонені законодавством;

– благодійні внески та добровільні пожертвування юридичних і фізичних осіб.

8.3. Доходи (прибутки) ліцею-інтернату використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності визначених у Cтатуті ліцею-інтернату.

8.4. Розподіл отриманих доходів (прибутків) ліцеєм-інтернатом або їх частини забороняється серед Власника, Засновників, Уповноваженого органу управління, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), та інших пов’язаних з ними осіб.

8.5. Ліцей-інтернат має право на придбання й оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-яких підприємств, установ, організацій або фізичних осіб, ініціювати передачу майна в оренду, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють покращенню соціально-побутових умов учнів та працівників.

8.6. Вихованці ліцею безкоштовно забезпечуються гуртожитком, харчуванням за встановленими нормами, спортивним інвентарем.

8.7. Порядок діловодства й бухгалтерського обліку в ліцеї-інтернаті визначається діючим законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Уповноваженого органу управління, інших органів влади.

8.8. Звітність про діяльність ліцею-інтернату подається відповідно до діючого законодавства.

IX. Міжнародне співробітництво

9.1. Ліцей-інтернат за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, установлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2. Ліцей-інтернат за погодженням з Уповноваженим органом управління має право відповідно до діючого законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

X. Контроль за діяльністю ліцею-інтернату

10.1. Контроль за діяльністю ліцею-інтернату здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері освітнього рівня загальної середньої освіти.

10.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів Міністерства освіти і науки України та Уповноважений орган управління. Основною формою державного контролю за діяльністю ліцею-інтернату є атестація, що проводиться Уповноваженим органом управління не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) ліцею-інтернату з питань, пов’язаних з навчально-виховною, виховною, фінансовою та господарською діяльністю. Зміст, види й періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної, виховної, фінансової та господарської роботи, але не частіше одного-двох разів на рік.

XI. Реорганізація або ліквідація ліцею-інтернату

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ліцею-інтернату приймає Власник.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління ліцеєм-інтернатом.

11.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ліцею-інтернату, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Власнику.

11.3. У випадку реорганізації права й зобов’язання ліцею-інтернату переходять до правонаступників відповідно до діючого законодавства.

11.4. У разі ліквідації ліцею-інтернату його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачене законодавством.

11.5. Ліцей-інтернат вважається ліквідованим з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру про державне реєстраційне припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]