Про зміну найменування та затвердження Статуту Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів в новій редакції


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Одинадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 09.12.2016. № 368-11/2016
м. Івано-Франківськ

Про зміну найменування та
затвердження Статуту
Івано-Франківської обласної
дитячо-юнацької спортивної
школи інвалідів в новій редакції


На підставі статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. № 993 “Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу”, рішення обласної ради від 10.06.2016. № 205-5/2016 “Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області” та з метою забезпечення діяльності обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів Івано-Франківського обласного центру з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт” обласна рада

вирішила:

  1. Змінити найменування обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів Івано-Франківського обласного центру з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт” на Івано-Франківську обласну дитячо-юнацьку спортивну школу інвалідів.
  2. Затвердити Статут Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів в новій редакції (додається).
  3. Івано-Франківській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі інвалідів здійснити всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія, постійні комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса), з питань гуманітарної політики та свободи
    слова (Ю. Черневий).

Голова обласної ради                                                               Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 09.12.2016. № 368-11/2016

СТАТУТ
Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької

спортивної школи інвалідів

(нова редакція)

м. Івано-Франківськ
2016 рік


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Івано-Франківська обласна дитячо-юнацька спортивна школа інвалідів (далі – ОДЮСШІ) є позашкільним навчальним закладом спортивного профілю – закладом фізичної культури і спорту, який забезпечує розвиток здібностей дітей-інвалідів в обраному виді спорту, що у встановленому порядку визнаний в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку і дозвілля дітей-інвалідів, їхньої самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортивного резерву для збірних команд України.

1.2. ОДЮСШІ є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. Власником закладу є Івано-Франківська обласна рада (далі – Власник), уповноваженим органом управління ОДЮСШІ є структурний підрозділ з питань фізичної культури та спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі Уповноважений орган управління).

1.3. ОДЮСШІ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України та постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами центрального органу виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту, рішеннями Власника, Уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.4. Діяльність ОДЮСШІ здійснюється в тісній співпраці з Івано-Франківським регіональним центром з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт” (далі Регіональний центр), державними, профспілковими та громадськими організаціями, Національним комітетом спорту інвалідів України (далі НКСІУ), Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт” (далі Укрцентр “Інваспорт”) спортивними федераціями інвалідів України, області, Уповноваженим органом управління.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування:

повне українською мовою: Івано-Франківська обласна дитячо-юнацька спортивна школа інвалідів;

скорочене українською мовою:”ОДЮСШІ”.

2.2. ОДЮСШІ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку та штамп з власним найменуванням, відповідні бланки та свою атрибутику.

2.3. Місце знаходження: Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Вагилевича, 3.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. ОДЮСШІ створена з метою організації та проведення заходів, спрямованих на:

– залучення дітей-інвалідів та молоді всіх нозологій до занять фізичної культури і спорту;

– створення необхідних умов для гармонійного виховання дітей-інвалідів та молоді, їхнього фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля та самореалізації;

– набуття навичок здорового способу життя засобами фізичної культури і спорту;

– забезпечення розвитку здібностей дітей-інвалідів та молоді в обраному виді спорту та досягнення високих спортивних результатів;

– підготовку спортивного резерву для збірних команд України.

3.2. Усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються ОДЮСШІ лише після їх отримання.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

4.1. ОДЮСШІ є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи ОДЮСШІ набуває з дня її державної реєстрації.

4.2. ОДЮСШІ користується закріпленим за нею майном на праві оперативного управління згідно з укладеним Договором.

4.3. ОДЮСШІ користується своїм майном відповідно до вимог законодавства та Статуту.

4.4. ОДЮСШІ є самостійним суб’єктом і здійснює господарську діяльність в межах положень, передбачених Статутом.

4.5. ОДЮСШІ має самостійний баланс, рахунки в органі Державної казначейської служби України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.6. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями ОДЮСШІ, а ОДЮСШІ не відповідає за зобов’язаннями Держави, Власника та Уповноваженого органу управління.

4.7. ОДЮСШІ має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається у судах України, міжнародних та третейських судах.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

5.1. ОДЮСШІ має право:

5.1.1. Звертатися в порядку, передбаченому законодавством до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на ОДЮСШІ завдань та статутних обов’язків.

5.1.2. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.

5.1.3. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

5.1.4. Одержувати кредити банківських установ, безповоротну допомогу юридичних та фізичних осіб у встановленому чинним законодавством України порядку.

5.1.5. Рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової інформації та іншими способами.

5.1.6. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

5.2. ОДЮСШІ зобов’язана:

5.2.1. Здійснювати своєчасну сплату податків, та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.

5.2.2. Забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, дотримуватись вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо.

5.2.3. Вживати заходів для вдосконалення механізмів оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і за загальними підсумками роботи ОДЮСШІ.

5.2.4. Забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками ОДЮСШІ.

5.2.5. Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

5.2.6. Здійснювати бухгалтерський, податковий облік, складати подавати фінансову та статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

5.2.7. Проводити інвентаризацію належного їй майна, коштів і фінансових зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством.

6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1. Порядок комплектування, наповнення навчальних груп, режим навчально-тренувальної роботи встановлюється відповідно до Типового положення про дитячо-юнацьку спортивну школу (ДЮСШ), спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву (СДЮШОР).

6.2. Конкретні режими навчально-тренувальної роботи встановлюються програмами з видів спорту.

6.3. Навчальний рік розпочинається з 1 вересня поточного року. Річний навчальний план ОДЮСШІ розраховується на 52 тижні.

6.4. Режим щоденної роботи ОДЮСШІ визначається розкладом занять, що затверджується на навчальний рік директором школи, правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором між адміністрацією школи та профспілковим комітетом.

6.5. Проект плану комплектування груп на наступний навчальний рік ОДЮСШІ подає для затвердження Уповноваженому органу управління до 25 серпня поточного року.

6.6. Списки вихованців груп затверджуються директором ОДЮСШІ за погодженням з Уповноваженим органом управління до 1 вересня, а для груп початкової підготовки – до 1 жовтня поточного року. Протягом року в зазначені списки можуть вноситися зміни у встановленому порядку.

6.7. До ОДЮСШІ можуть бути зараховані особи, які бажають займатися фізичною культурою і спортом, мають посвідчення дитини-інваліда.

6.8. Зарахування до ОДЮСШІ здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичного висновку лікаря поліклініки за місцем проживання або лікаря загальноосвітнього навчального закладу.

6.9. Переведення вихованців ОДЮСШІ з групи початкової підготовки до групи попередньої базової підготовки, групи спеціалізованої базової підготовки та групи підготовки до вищих досягнень здійснюються після виконання ними встановлених вимог.

6.10. У разі потреби у загальноосвітніх навчальних закладах (для вихованців-інвалідів у спеціальних школах-інтернатах) можуть відкриватися спеціалізовані класи з видів спорту з продовженим днем навчання для проведення додаткової навчально-тренувальної та спортивної роботи за умови забезпечення вихованців харчуванням і додержання норм санітарно-гігієнічного законодавства на підставі відповідної угоди, укладеної між спортивною школою та навчальним закладом.

Спеціалізовані класи відкриваються у встановленому порядку до початку навчального року.

В угоді зазначаються обов’язки сторін щодо фінансового забезпечення, комплектації класу, раціонального поєднання навчання із заняттями відповідним видом спорту, організацією медичного контролю, проведення медико-відновних заходів, харчування вихованців тощо.

Директор ОДЮСШІ за погодженням з педагогічною радою загальноосвітнього навчального закладу (спеціальної школи-інтернату) та батьками учнів або особами, що їх замінюють, може вносити пропозиції щодо зміни в установленому порядку строку закінчення навчального року, початку та закінчення півріччя, складення іспитів з урахуванням результатів виконання учнями спеціалізованого класу навчальної програми з виду спорту.

6.11. Для забезпечення навчального процесу протягом року в період літніх та зимових канікул ОДЮСШІ організовує спортивно-оздоровчі табори у відповідності з цим Статутом.

6.12. ОДЮСШІ має право проводити спортивно-оздоровчу, реабілітаційну роботу, навчально-тренувальні збори згідно з чинним законодавством.

6.13. Рішення про відкриття нового чи закриття існуючого відділення з виду спорту приймається Уповноваженим органом управління.

6.14. ОДЮСШІ відповідно до затвердженого календарного плану може проводити внутрішкільні відкриті першості, турніри та інші змагання, а також забезпечувати участь вихованців в національних та міжнародних змаганнях.

7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ ТА СПОРТИВНОЇ РОБОТИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

7.1. Учасниками навчально-тренувальної роботи ОДЮСШІ є:

– вихованці;

– тренери-викладачі;

– медичні працівники;

– батьки або особи, які їх замінюють;

– директор, його заступник та інструктор-методист.

7.2. Вихованці ОДЮСШІ мають право на :

– здобуття позашкільної освіти спортивного профілю;

– проходження підготовки до навчальної програми під керівництвом тренера-викладача;

– безпечні та нешкідливі для навчання умови;

– безкоштовне користування спортивними спорудами, інвентарем та обладнанням ОДЮСШІ;

– одержання належних умов для якісної спортивної підготовки;

– отримання у встановленому порядку спортивної форми та майна індивідуального призначення;

– медичне обслуговування та фармакологічне забезпечення відповідно до законодавства виходячи з фінансових можливостей спортивної школи;

– одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та на інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи;

– захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства від працівників школи, які порушують їх права, принижують честь і гідність дитини-інваліда.

7.3. Вихованці ОДЮСШІ зобов’язані:

– поєднувати заняття в ОДЮСШІ з навчанням у загальноосвітньому навчальному закладі;

– виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих спортивних результатів;

– вдосконалювати та підвищувати свою спортивну майстерність;

– дотримуватись здорового способу життя, встановленого спортивного режиму та особистої гігієни;

– брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах;

– дотримуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на рік диспансерне обстеження;

– берегти державне, громадське та особисте майно;

– дотримуватися вимог Статуту, правил поведінки вихованця спортивної школи.

– не представляти на змаганнях інші організації без дозволу адміністрації ОДЮСШІ.

7.4. За невиконання учнями ОДЮСШІ своїх обов’язків до них застосовуються заходи дисциплінарного стягнення, зокрема відрахування із числа вихованців ОДЮСШІ.

7.5. Тренером-викладачем ОДЮСШІ може бути особа, яка має високі моральні якості, вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, “спеціаліст” чи “магістр”.

7.6. Тренери-викладачі:

– здійснюють набір в групи спортивної та оздоровчої спрямованості дітей та підлітків, які бажають займатися фізичною культурою і спортом і мають посвідчення інваліда;

– проводять навчально-тренувальну та виховну роботу;

– забезпечують підвищення фізичної, теоретичної, морально-виховної, технічної та спортивної підготовки вихованців, зміцнення та охорону здоров’я в процесі занять, безпеку навчально-тренувального процесу;

– розробляють річні та поточні плани підготовки, ведуть систематичний облік, аналіз, узагальнюють результати та зміст своєї роботи з вихованцями школи;

– використовують у своїй роботі ефективні методи спортивної підготовки та оздоровлення вихованців;

– відповідають разом з лікарем за своєчасне проходження медичного огляду та організацію відновлювальних заходів.

Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором ОДЮСШІ.

Обсяг навантаження тренерів-викладачів визначається директором ОДЮСШІ спільно з тарифікаційною комісією і затверджується Уповноваженим органом управління згідно із законодавством.

Тренери-викладачі повинні систематично підвищувати свою кваліфікацію, брати участь у методичних конференціях з питань методики навчання та тренування.

Тренери-викладачі можуть утворювати бригади. Склад бригади та регламент її роботи затверджує директор ОДЮСШІ на підставі відповідного рішення тренерської ради.

Тренери-викладачі ОДЮСШІ підлягають атестуванню один раз на чотири роки.

7.7. Старший тренер-викладач призначається на навчальний рік наказом директора ДЮСШІ при наявності не меншу двох тренерів, які мають стаж та досвід тренерсько-викладацької роботи.

Старший тренер-викладач виконує функції, які передбачені для тренерів-викладачів, контролює дотримання тренерами-викладачами трудової дисципліни, несе відповідальність за правильне комплектування навчальних груп та підвищення спортивної майстерності учнів, організацію і планування навчального процесу та виховної роботи, проведення приймальних та контрольно-перехідних іспитів, розробку індивідуальних перспективних планів, проведення спортивних змагань, а також разом з адміністрацією контролює дотримання тренерами правил та норм, які забезпечують безпеку занять, проходження учнями у встановлені терміни медичних оглядів, проведення заходів з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів.

7.8. Лікар ДЮСШІ відповідає за:

– проведення лікарського контролю під час навчально-тренувального процесу;

– своєчасне проходження вихованцями поглибленого медичного обстеження на базі лікарсько-фізкультурного диспансеру;

– профілактичні заходи щодо запобігання травматизму.

7.9.Батьки вихованців або особи, які їх замінюють, мають право:

– обирати або бути обраними до батьківського комітету;

– звертатися до Уповноваженого органу управління, директора ОДЮСШІ з питань роботи школи;

– брати участь у заходах, спрямованих на покращення організації навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ОДЮСШІ;

– захищати законні права та інтереси дітей та інші права передбачені законодавством України.

8. УПРАВЛІННЯ ОДЮСШІ

8.1. Управління ОДЮСШІ здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника та Уповноваженого органу управління (в межах делегованих обласною радою повноважень) і участі в управлінні трудовим колективом.

8.2. До компетенції Власника ОДЮСШІ належить:

– прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію ОДЮСШІ;

– прийняття рішення про призначення на посади та звільнення з посади директора ОДЮСШІ;

– прийняття рішення про затвердження Статуту ОДЮСШІ та внесення змін до нього;

– призначення планових та позапланових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності ОДЮСШІ;

– заслуховування звітів директора ОДЮСШІ про його роботу;

– визначення органу, або посадової особи, які укладають контракт з директором;

– прийняття рішення про відчуження нерухомого майна ОДЮСШІ, надання його в заставу або оренду;

– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України спосіб та рішенням обласної ради.

8.3. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

– розроблення стратегії розвитку ОДЮСШІ;

– затвердження річних фінансових та інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3-5 років);

– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;

– замовлення проведення щорічних аудиторських перевірок та подання на розгляд Власнику;

– забезпечення проведення інвентаризації майна ОДЮСШІ та подання результатів на розгляд Власнику;

– забезпечення проведення перевірок щодо виконання державних, регіональних та інших програм і заходів програмного характеру;

– затвердження штатного розпису та тарифікаційного списку школи.

8.4. Поточне керівництво діяльності ОДЮСШІ здійснює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади за рішенням обласної ради на умовах контракту.

Ініціатива щодо призначення на посаду Керівника може виходити від голови обласної державної адміністрації за поданням Уповноваженого органу управління та голови обласної ради за рекомендацією постійних комісій обласної ради відповідно до їх повноважень.

На посаду директора ОДЮСШІ призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту з фізичного виховання і спорту за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” або “магістр”, стаж роботи у закладах та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості не менше трьох років і яка пройшла підготовку та атестацію.

Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

Директор несе відповідальність за результати роботи перед Уповноваженим органом управління та Власником.

8.4.1. Директор:

– несе повну відповідальність за стан і діяльність ОДЮСШІ та належне використання майна;

– діє без довіреності від імені ОДЮСШІ, представляє її інтереси в усіх установа та організаціях, укладає договори і контракти;

– видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки, самостійно вирішує питання діяльності ОДЮСШІ, за винятком тих, що віднесені до компетенції управління майна спільної власності територіальних громад області обласної ради;

– розпоряджається коштами відповідно до законодавства та цього Статуту;

– у межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх працівників ОДЮСШІ;

– забезпечує оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок;

– подає на затвердження обласної ради проекти Статуту і зміни до нього;

– призначає свого заступника за погодженням з Уповноваженим органом управління, інструктора-методиста, та розподіляє обов’язки між ними;

– встановлює, в межах фонду заробітної плати, працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах;

– укладає колективний договір з працівниками ОДЮСШІ;

– приймає та звільняє з посад працівників ОДЮСШІ;

– вирішує інші питання діяльності ОДЮСШІ у відповідності із законодавством.

8.4.2. Відповідно до чинного законодавства директор відповідає за профілактичні огляди персоналу, адміністративну, кадрову, фінансову діяльність ОДЮСШІ, раціональне та ефективне використання бюджетних коштів.

8.4.3 Директора може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах, відповідно до законодавства. У такому випадку обов’язки директора покладаються на заступника директора.

8.4.4. Директор ОДЮСШІ та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

8.5. ОДЮСШІ здійснює свою діяльність в співпраці з Регіональним центром, який спрямовує та координує діяльність ОДЮСШІ шляхом:

– погодження штатного розпису та тарифікаційного списку школи;

– розроблення стратегії розвитку ОДЮСШІ спільно з Уповноваженим органом управління;

– проведення моніторингу навчально-спортивної діяльності ОДЮСШІ, результатів роботи тренерів-викладачів та дирекції школи;

– аналіз діяльності школи, подання пропозицій Уповноваженому органу управління щодо покращення роботи школи;

– надання організаційно-методичної допомоги тренерам-викладачам для покращення навчально-тренувального процесу;

– реалізації інших завдань відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

9. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

9.1. Майно ОДЮСШІ становлять основні засоби, грошові кошти, необоротні та оборотні активи, нематеріальні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі.

9.2. Майно ОДЮСШІ, яке передане на праві оперативного управління, залишається власністю територіальних громад, сіл, селищ, міст, області. Здійснюючи право оперативного управління, ОДЮСШІ користується майном відповідно до законодавства та договору укладеного з управлінням майна спільної власності територіальних громад області обласної ради.

 Усі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (користування, оренда, сервітути), що знаходяться у фактичному користуванні ОДЮСШІ, вирішується виключно Власником.

9.3. ОДЮСШІ є власником баз персональних даних, кількість та назви яких визначаються відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням добровільної згоди суб’єкта персональних даних.

9.4. ОДЮСШІ як власник баз персональних даних забезпечує їх захист. Посадові особи закладу несуть персональну відповідальність за недотримання вимог Закону України ”Про захист персональних даних”.

Мета та процедура обробки персональних даних визначаються Положенням про захист персональних даних, яке затверджується наказом директора.

9.5. Джерелами формування майна ОДЮСШІ є:

– майно, придбане відповідно до кошторису видатків за рахунок бюджетного фінансування;

– благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів, в тому числі іноземних.

Відшкодування за спортсменів, які перейшли в інші команди, спортивні клуби відповідно до витрат на їх підготовку, спрямовуються для фінансування навчально-тренувальної роботи.

9.6. Фінансування ОДЮСШІ здійснюється шляхом:

– фінансування з обласного бюджету. Бюджетні фінансові витрати здійснюються в межах кошторису, затвердженого Уповноваженим органом управління відповідно до бюджету, затвердженого обласною радою;

– добровільних фінансових внесків і пожертв юридичних та фізичних осіб, які зараховуються на спеціальний рахунок СДЮСШОР і використовуються на її утримання, в тому числі фінансування господарської діяльності, виключно відповідно до розрахованого та затвердженого у встановленому порядку кошторису видатків.

9.7. ОДЮСШІ самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності ОДЮСШІ у визначеному законодавчому порядку.

9.8. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

9.9. Доходи (прибутки) та майно або їх частини не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.

Керівництво ОДЮСШІ несе відповідальність перед Уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

10. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

10.1. Працівники ОДЮСШІ мають право брати участь в управлінні ОДЮСШІ через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи ОДЮСШІ, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління ОДЮСШІ відповідно до законодавства.

ОДЮСШІ зобов’язана створювати умови, які б забезпечували участь працівників в її управлінні.

10.2. Членами трудового колективу ОДЮСШІ можуть бути усі громадяни, які своєю працею беруть участь у її діяльності на основі трудового договору або інших форм, що регулюють трудові відносини працівників ОДЮСШІ.

10.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні ОДЮСШІ, не може обиратися директор. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

10.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією ОДЮСШІ регулюються колективним договором.

10.5. Право укладання колективного договору надається директору ОДЮСШІ, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менше, ніж один раз на рік.

10.6. Питання щодо покращення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників ОДЮСШІ, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

10.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників ОДЮСШІ є кошти обласного бюджету.

Форми і системи оплати праці, норми, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора ОДЮСШІ визначаються контрактом, укладеним із Власником.

10.8. Оплата праці працівників ОДЮСШІ здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються ОДЮСШІ після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

10.9. Працівники ОДЮСШІ проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1. Припинення діяльності ОДЮСШІ здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду.

11.2. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

11.3. Ліквідація ОДЮСШІ здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оприлюднення повідомлення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію ОДЮСШІ.

11.5. Ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості ОДЮСШІ та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію ОДЮСШІ.

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління ОДЮСШІ. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ОДЮСШІ (крім переданого в оперативне управління, яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені ОДЮСШІ, що ліквідується.

11.7. При реорганізації та ліквідації СДЮСШОР працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

11.8. ОДЮСШІ вважається ліквідованою з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]